Z dniem 31 marca 2023 zacznie obowiązywać nowy regulamin. Zapoznaj się ze zmianami.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Informacje ogólne

Korzystając z serwisu Diki Angielski i powiązanych aplikacji mobilnych, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://angielski.diki.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://angielski.diki.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/.

Właścicielem serwisu Diki Angielski (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

LangMedia Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 5
53-021 Wrocław
NIP: 6711762204, REGON: 320522802
KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej)
Kapitał zakładowy 113 400 zł

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów.

Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku Wymagania techniczne.

3) Konta Użytkowników

Użytkownikiem serwisu Diki Angielski może być wyłącznie osoba fizyczna.

Założenie konta w serwisie Diki Angielski jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy oraz do ograniczonych funkcjonalnie wersji demonstracyjnych wybranych kursów.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązuje się w ciągu 7 dni od założenia konta aktywować je poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail.

W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie.

W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznanym za obraźliwe, ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Analogiczne ograniczenia dotyczą także zdjęcia (awatara) przypisanego do konta.

Informacje na temat Twojego konta widoczne publicznie

Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę, aby Twoja nazwa konta (login) i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy (na przykład prezentujących ranking najlepszych Użytkowników).

Dodając do profilu swoje zdjęcie wyrażasz zgodę na publikowanie wizerunku (w postaci zamieszczonego zdjęcia) na Twoim publicznym profilu w serwisie, przy wypowiedziach w dziale Społeczność oraz na innych stronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy.

Twoje imię, nazwisko i statystyki nauki są widoczne dla osób, które dodasz do listy znajomych.

Dobre obyczaje i bezpieczeństwo

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisów Usługodawcy powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania serwisów, bądź też szkodzą innym Użytkownikom.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.

Odnośniki w wiadomościach wysyłanych do Ciebie

Dla Twojej wygody, odnośniki w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie (w tym z informacjami o promocjach, informacjami o Twoich postępach w nauce, informacjami o nowych materiałach w serwisie, informacjami dotyczącymi Twojego konta) mogą zawierać parametry powodujące automatyczne zalogowanie na Twoim koncie. Dlatego nie należy udostępniać treści tych wiadomości innym osobom.

4) Płatności i abonamenty

Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługodawca oferuje serwisy internetowe i aplikacje związane z nauką języków obcych, e-learningiem, metodami efektywnej nauki oraz słowniki internetowe. Świadczone drogą elektroniczną usługi obejmują bezpłatne prowadzenie konta w serwisie, a także odpłatnie dostęp do treści cyfrowych (takich jak kursy wybranych języków, egzaminy, testy, aplikacje mobilne). Dokładniejsze informacje na temat odpłatnych usług znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

Płatności za kursy dostępne w modelu abonamentowym

Płatność za dostęp do wybranego kursu dokonywana jest z góry na zadany okres w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji.

W przypadku osób zamawiających kursy bezpośrednio od Usługodawcy, uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po otrzymaniu przez nas potwierdzenia wpłynięcia należności od pośrednika płatności, bądź zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.

W przypadku klientów indywidualnych okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.

Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy Diki Angielski, która stanowi inaczej).

Kupony i kody umożliwiające skorzystanie z usług

Kody aktywujące na dostęp do kursów lub innych usług na platformie kupowane lub otrzymane bezpłatnie od zewnętrznych dostawców (na przykład kupony zakupione poprzez serwisy zakupów grupowych lub systemy kafeteryjne, kody dołączane do czasopism) mogą być realizowane jedynie na nowych kontach. Nowe konto oznacza konto, na którym nie był wcześniej aktywny abonament na kurs lub inna płatna usługa.

W przypadku realizacji kuponów zakupionych u zewnętrznych partnerów, za datę sprzedaży uważa się datę realizacji kuponu w naszym serwisie.

Faktury VAT

Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

5) Gwarancja satysfakcji i rekompensaty za przerwy w działaniu Usług

Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie. W sytuacjach gdy konieczne będzie przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych powodujących przerwę w dostępie do usług, dołożymy starań, aby czas niedostępności nie przekroczył jednorazowo 8 godzin.

W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do usług, trwających łącznie dłużej niż 8 godzin w miesiącu kalendarzowym, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki te usługi były niedostępne, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu Diki Angielski lub jego istotnej części najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wystąpiła awaria.

Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

6) Moderowanie publikowanych treści

W ramach serwisu Usługodawca udostępnia działy takie jak pytania językowe i forum, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką języków obcych oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy eTutor.

W celu zachowania porządku i zapewnieniu atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

 • wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
 • wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
 • wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
 • wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
 • wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,
 • wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
 • wiadomości niezwiązanych z nauką języków obcych lub sposobami korzystania z platformy Diki Angielski.

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami platformy. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

W celu utrzymania porządku w dziale pytań językowych i na forum zastrzegamy sobie również prawo do kasowania wątków o nieaktualnej treści (na przykład dotyczących rozwiązanych problemów technicznych) oraz prywatnych dyskusji pomiędzy wąskimi grupami uczestników.

Informacje, dane i materiały zawarte w serwisach internetowych i aplikacjach Usługodawcy są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej.

Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

8) Okres obowiązywania umowy oraz tryb i warunki jej rozwiązania

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w serwisie

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w jednym z naszych serwisów zawierana jest nieodpłatnie i obowiązuje na czas nieokreślony.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, korzystając z odpowiedniej funkcji na stronie Ustawienia konta. Można także przesłać taki wniosek do nas na adres e-mail lub adres pocztowy podany na stronie Kontakt.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu,
 • usunięcia konta Użytkownika lub części danych na koncie Użytkownika, który nie logował się w serwisie przez dłużej niż 2 lata.

Umowa udostępnienia płatnych kursów językowych

Umowy udostępnienia poszczególnych płatnych kursów zawierane są na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc, zgodnie z treścią wybranej przez Użytkownika oferty. O ile przy zawieraniu umowy nie zaznaczono wyraźnie inaczej, nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt.

W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.

Historia nauki na koncie

Po upłynięciu ważności płatnego abonamentu na jeden z kursów, Twoja historia nauki przechowywana jest przez co najmniej dwa lata od daty Twojego ostatniego logowania na platformie. Jeśli więc w tym czasie zdecydujesz się na ponowne zamówienie kursu, będziesz mógł go kontynuować, nie tracąc historii przerabianych wcześniej lekcji, ćwiczeń i powtórek (o ile dane elementy będą w dalszym ciągu dostępne w ramach zamówionej usługi). Dostępna jest także funkcja zresetowania zapisanych informacji o postępach.

9) Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

10) Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem w Serwisie i/lub w formie wiadomości systemowej na platformie.

Zmiany w regulaminie stają się skuteczne w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności
 2. Wymagania techniczne

Data aktualizacji regulaminu: 21 maja 2018 roku.